CE märkning

Krävs CE-märkning för brandtätningsprodukter?

Anders Delsborn
Skriven av
Anders Delsborn
Brandskydd
Montering & dokumentation
Utbildning & Certifiering

En CE märkning innebär att en produkts egenskaper bedöms mot en harmoniserad standard och att det är tillverkaren som måste ta ansvar för att produktens prestanda stämmer överens med vad som anges i prestandadeklarationen.

CE ETAEnligt den europeiska byggproduktförordningen (CPR 305/2011), som anger vilka krav som ska uppfyllas för att få CE-märka och sälja byggprodukter, måste byggprodukter som omfattas av en europeisk harmoniserad standard CE-märkas och erhålla utfärdande av en prestandadeklaration. Dessa standarder finns publicerade i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) och är listade under byggproduktförordningen. Reglerna för dessa gäller i hela EU/EES och även i Schweiz och Turkiet, vilket innebär att en CE-märkt byggprodukt får säljas i alla länder på den marknaden.

Vid avsaknad av en harmoniserad standard ges det dock möjligheten till ”frivillig” CE-märkning om det finns ett publicerat europeiskt bedömningsdokument (EAD). Tillverkaren kan då vända sig till ett tekniskt bedömningsorgan (TAB) för en europeisk teknisk bedömning (ETA). För den produkt som har en ETA och ett Assessment and Verification of Constancy of Performance (AVCP)-certifikat utfärdat, gäller kraven om CE-märkning, precis som för de produkter som omfattas av en harmoniserad standard. Läs mer om ETA och EAD på EOTAs (European Organisation for Technical Assessment) hemsida www.eota.eu.

När det kommer till brandtätningsprodukter i Sverige så finns det utfärdade standarder, så som Standard SS-EN 1366-3:2022: Provning av brandmotstånd för installationer i byggnader – tätningar av genomföringar, och standard SS-EN 1366-4:2021: Provning av brandmotstånd – installationer i byggnader – linjära tätningar. Dessa standarder är dock inte s.k. harmoniserade standarder under byggproduktförordningen och kan därför inte användas som underlag för CE-märkning. Det innebär att det krävs ett fortsatt nationellt typgodkännande tills dessa standarder (eller ersättningsstandarder) har blivit harmoniserade standarder under byggproduktförordningen.

För de produkter som omfattas av ovanstående nämnda standarder finns det dock utfärdade europeiska bedömningsdokument, EAD:er för en frivillig CE-märkning. Det gäller exempelvis EAD 350454-00-114: Fire stopping and fire sealing products – penetration seals och EAD 350141-001106: Linear joint and gap seals.

Detta innebär att FireSeal har produkter som marknadsförs i Sverige som antingen är nationellt typgodkända av RISE (Research Institutes of Sweden) eller genom CE-märkning via en ETA och ett AVCP-certifikat med en prestandadeklaration. Om en produkt erhåller en CE-märkning efter en godkänd ETA-process så ersätts det tidigare godkännandet av CE-märkningen. Fler godkännandemärkningar får inte finnas på produkten om inte något av godkännandena omfattar andra produktkrav eller appliceringsområden etc.

Både typgodkännanden och CE-märkningar åtföljs av årliga fabriksinspektioner av utfärdande certifieringsorgan, samt uppföljningsprover som ska säkerställa produktens kontinuitet av sin prestanda.

Pågående arbete

Under 2020 inledde EU-kommissionen två parallella arbeten för att utveckla dagens regelsystem. Det gäller revideringen av själva byggproduktförordningen tillsammans med en översyn av harmoniserade standarder. De eventuella regelförändringar detta kan innebära följs och bevakas av FireSeal.

Även de tidigare nämnda produktstandarderna är under revidering men det är oklart när dessa kan bli godkända och publicerade. När en ny produktstandard blivit antagen och publicerad med rätten att användas brukar kvarvarande giltighetstid för en ersatt standard vara 3 år.

Sammanfattningsvis

Vad är en CE-märkning?
En CE-märkning är inget ”märke” utan en process i flera steg. För brandtätningsprodukter gäller även brandprovning och certifiering av oberoende och ackrediterade 3e-partsorgan. Men grunden innebär att en produkts egenskaper bedöms mot en harmoniserad standard eller EAD, där tillverkaren måste ta ansvar för att produktens prestanda stämmer överens med vad som anges i prestandadeklarationen.

Vad är EAD?
EAD (European Assessment Document) är ett harmoniserat tekniskt bedömningsdokument som är framtaget av EOTA (European Organisation for Technical Assessment) och verkar som underlag för en ETA.

Vad är TAB?
TAB (Technical Assessment Body) är ett tekniskt bedömningsorgan som bedömer byggprodukter utifrån europeiska bedömningsdokument (EAD) för utfärdande av en ETA. Dessa organ utses av EU-länder enligt nationella förfaranden. I Sverige är RISE (Research Institutes of Sweden) ett ackrediterat TAB för bland annat brandtätningsprodukter. Ackrediteringsorganet i Sverige är SWEDAC.

Vad är ETA?
ETA (European Technical Assessment) är en europeisk teknisk bedömning av väsentliga prestanda för produkt där harmoniserade standard saknas. En ETA ger även en ”frivillig” CE-märkning på produkten.

Vad är ett AVCP-certifikat?
AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance), översatt till svenska ”system för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda”, är ett harmoniserat system som definierar hur man bedömer produkter och kontrollerar bedömningsresultatens beständighet. Det innebär att det anmälda produktcertifieringsorganet utfärdar intyg om kontinuitet av produktens prestanda. Årliga kontroller görs på produkten och tillverkningsstället.

Vad är EOTA?
EOTA (European Organisation for Technical Assessment) är en europeisk sammanslutning av tekniska bedömningsorgan (TAB) för byggprodukter inrättad enligt den europeiska byggproduktförordningen (CPR).

Finns det en harmoniserad standard för brandtätningsprodukter?
Nej det gör det inte, men det finns Europastandarder som implementerats som nationella standarder. Det innebär att det krävs ett nationellt typgodkännande eller en ETA till dess att standarderna har blivit harmoniserade och publicerade under byggproduktförordningen. När så har skett gäller tvingande CE märkning och ersätter då kravet på nationellt typgodkännande.

Vad har FireSeals produkter för godkännanden?
FireSeals produkter är antingen nationellt typgodkända av RISE (Research Institutes of Sweden) eller genom CE-märkning via en ETA och ett AVCP-certifikat med en prestandadeklaration och åtföljande av övrig teknisk dokumentation som krävs.

 

Anders Delsborn

Anders Delsborn har över 25 års erfarenhet inom provning och certifiering, bland annat som Regional Vice President of Ceritification från Intertek som är en ledande leverantör av total kvalitetssäkring till industrier över hela världen. Där arbetade han med ledarskap och översikt över Interteks regionala certifiering, inspektion och anmälda organ som har kontor i Sverige, Storbritannien och Tyskland. Han hade även ansvar för dessa organs ackrediteringar och översikt över förändringar i den Europeiska marknadens lagstiftning gällande CE-märkning och andra EU-lagstiftningar och beslut.

Idag arbetar Anders på FireSeal som Senior Advisor Regulatory Compliance där han sköter vårt regulativa arbete gentemottestinstitut och marina klassningssällskap. Han verkar rådgivande så att våra tester sker enligt regelverk och standard, samt tolkar testrapporter för att vi ska få rätt godkännanden.

Tillbaka till kunskapsbanken